Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee instemt.

Leden
De MR op onze school bestaan uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:
Hans Breukelaar
Esther Brouwer

Personeelsgeleding:
Wobkje Hibma
Anneke Verbeek

OMR

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de vier scholen plaatsnemen.

Oudergeleding:
Dit zijn Hans Breukelaar 

Personeelsgeleding:
Anneke Verbeek

Notulen OMR

Januari 2017

GMR

Bij Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.