Thema de tijd

  • 30 januari 2019
tijd

Dizze wiken wurkje de bern fan S.B.S. De Romte oer 'de tiid'. Dat kin in soad kanten op! Yn groep 1 oant en mei 3 wurkje wy oer alles wat mei de tiid en klokken te krijen hat, der is sels in klokkenwinkel yn it lokaal. Mar ek oer froeger.
Sa had de beppe fan Else hat prachtich ferteld hoe it wie toen sy in famke wie, superleuk! Jort hat in hiele âlde pong oan in lange stok, in kollektebus en in strykizer meinommen. Moai om te sjen dat de bern sa belutsen binne! Ek de tiden fan it jier (seizoenen) komme oan bod. Der wie bûten snie, mar ek binnen: mei skearskûm waarden der moaie winterske tekeningen makke mei groep 1 oant en mei 4 (en ek noch goed foar de motoriek!). Oare kear mear!