Grienteún

  • 22 mei 2019
Buurman

De bern fan groep 4/5 hawwe mei hulp fan buorman Sjoerd de blombak om tovert oant in grientetún. Se binne hurd oan it wurk west! Dit allegearre yn it kader fan it tema 'natuur'.