Wêr groei ik op: Fryslân

  • 20 september 2019
friesland2

Hjoed it tema 'wêr groei ik op: Fryslân' ôfslúten mei de alvestedetocht. Riide op in Frysk hynder, keatse, klompe race en acht aktiviteiten.