AC en vrijwillige bijdrage

Fugelwacht formaat169

De activiteitencommissie (ouderraad)

Op onze school is een groep van vijf ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Deze commissie heeft o.a. als taak:
• Mede organiseren van feesten, ouderavonden en andere culturele activiteiten.
• Beheren van het geld van de vrijwillige ouderbijdrage + de bijdrage van de donateurs.
• Organiseren van de inzameling van oud papier.
• Verlenen van hand- en spandiensten.
• Hulp bij de laatste schooldag
• Hulp bij de draaiboeken van overige activiteiten

De A.C. heeft een duidelijke taakverdeling en komt 2 keer per schooljaar bijeen om allerlei zaken te regelen of voor te bereiden. Bij de vergaderingen is een afvaardiging van het team aanwezig.

Leden AC
Elisabeth Abels
Dorien Kooistra
Jannie Kronemeijer
Froukje Bosgra
Mariska Vriesema

Kort nieuws van AC de Romte
Voor de planning van de activiteiten van het komend schooljaar zijn we in oktober in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Met een welkom aan de nieuwe leden gaan we er weer vol tegen aan en maken we er, samen met het team van school en de kinderen er weer een leuk schooljaar van. Op de planning voor het komend schooljaar:

November: foardrachtsjûn
Dit jaar zal de voorronde van de Fryske foardrachtsjûn weer in het dorpshuis plaatsvinden. De avond zelf wordt door school geregeld en georganiseerd, een aantal leden van de activiteitencommissie zal hier hand- en spandiensten verzorgen.

7 november : schoolontbijt
We doen ook dit jaar weer mee met het nationale schoolontbijt. Dit betekent dat we een ontbijtpakket ontvangen en daarmee de kinderen een gezond en verantwoord ontbijt kunnen aanbieden. Dit alles, gesponsord door supermarkten en bakkers uit de buurt.

5 december Sinterklaas op de Romte
De AC zal het bezoek van Sinterklaas aan de Romte begeleiden en mee organiseren. Vraag is altijd weer hoe Sinterklaas dit jaar op school komt?

21 december Kerstviering op school
Dit jaar zal de kerstviering (diner) op school plaatsvinden. De AC assisteert het team van de Romte rondom en tijdens de kerstviering.

22 december filmochtend op school
De laatste dag voor de kerstvakantie is er een filmochtend voor alle kinderen op school. De AC regelt de film (in overleg team) en zorgt voor wat lekkers tijdens de film.

2018

Pasen
Informatie hierover volgt t.z.t.

Berne Iepenloft Spul
Informatie hierover volgt t.z.t.

Laatste schooldag
Informatie hierover volgt t.z.t.

Doorlopende activiteiten

Oud papier
Alle ouders met kinderen op de Romte worden weer gevraagd een paar keer te helpen met het ophalen van het oud papier. De opbrengst van de oud papier-pot komt geheel ten goede aan de Romte.

Versieren school
De activiteitencommissie helpt met het versieren/decoreren van school in thema's. Een paar keer per jaar versieren een aantal leden van de activiteitencommissie samen met het team van school in een bepaald thema; te denken valt aan herfst, kerst, voorjaar etc.

Ouderavonden
Wanneer er een ouderavond is op school, verzorgt de AC de koffie/thee voor de ouders en het team.

Kerststal formaat169

Vrijwillige Ouderbijdragen

Naast de gewone lessen en alles wat daarmee annex is, worden er in een schooljaar vele dingen extra georganiseerd. Te denken valt hierbij aan de Sinterklaas- en Kerstviering, sporttoernooien, de laatste schooldag enz. Het spreekt voor zich dat er voor de organisatie hiervan extra kosten moeten worden gemaakt. Daarom vraagt de activiteitencommissie van school altijd om een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee dergelijke buitenschoolse activiteiten kunnen worden gefinancierd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de Ouderavond van september / oktober vastgesteld.

Deze bedraagt momenteel voor kinderen die op school zitten:
Ieder kind: € 12,50
- na 1 januari op school: € 6,00
- na 1 april op school: Er wordt geen bijdrage voor het lopende schooljaar gevraagd.

Rekeningnummer 3495.09.670 t.n.v. Stichting Voorzieningen De Romte.

Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Betaling hiervan is geen voorwaarde voor toelating van uw kind op de school. Bovendien zal een kind bij het niet betalen van deze vrijwillige bijdrage door de ouders/verzorgers niet worden uitgesloten van deelname aan de georganiseerde activiteiten.

Tegemoetkoming schoolreisje en ouder bijdrage

Het is mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de betaling van het schoolreisje en de ouderbijdrage. Bij de volgende instanties kunt u voor een dergelijke bijdrage terecht: leergeldsneek.nl. Deze stichting kan helpen bij het financieren van binnen – en buitenschoolse activiteiten. Deze site biedt meer informatie. U kunt zelf een aanvraag indienen.