Onze ontwikkelingen

71148468 2459287087520673 3921834126600044544 n

 

Ontwikkelingen in het komende schooljaar (2021-2022)

In het nieuwe schooljaar staat het verder implementeren van Leskracht voor wereldoriëntatie en daarmee het thematisch en onderzoekend leren, waarbij aandacht is voor talentontwikkeling van de kinderen,centraal. Nieuwe leerkrachten worden geschoold in de nieuwe methode. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor het team om de thema’s voor te bereiden. Om de doorgaande lijn te bewaken worden structureel collegiale klasconsultaties ingezet.

Het sociaal-emotioneel leren is verweven in de lessen van Leskracht. Om dit te stimuleren zal tijdens de thema’s extra aandacht worden geschonken aan coöperatieve werkvormen. Daarnaast leren de leerkrachten zich meer op te stellen als coach en ontwikkelen de leerlingen vaardigheden als communiceren, plannen en onderzoeken.

Ook het vaktaal krijgt een vaste plek binnen lessen van Leskrachten wordt geïntegreerd aangeboden. Hiervoor stellen we het taalbeleidsplan bij, zodat we het Nederlands, Frysk en Engels beter kunnen laten aansluiten bij de thema lessen. Hier willen we meertaligheid aan toevoegen. We zijn een drietalige school en willen ons graag ontwikkelen naar 3TS-Stjer. Hiervoor laten leerkrachten zich (bij)scholen in het (foech) Frysk en Engels.

Het vak techniek willen we structureel aanbieden. Hiervoor zetten we materiaal uit de aangeschafte techniektorens in. In het komende jaar onderzoeken we hoe we hiervoor een doorgaande leerlijn kunnen opstellen, bijvoorbeeld door per thema minimaaltwee technieklessen aan te bieden. Aan het eind van het jaar borgen we de leerlijn.

Tot slot borgen we dit jaar het beleid voor en de doorgaande lijn op het gebied van ICT. Hiervoor worden we ondersteund door OT-Noord.

 

Evaluatie ontwikkelpunten 2020-2021

In het afgelopen schooljaar hebben we ingezet op het thematisch werken en onderzoekend leren door de methode Leskracht stapsgewijs te implementeren. Inde bovenbouw loopt het werken met Leskracht. In de midden-en onderbouw is Leskracht aan het eind van het jaar ingezet. Dit komtonder andere doorwisselingen in het team vanwege ziekte. Alle leerkrachten zijn geschoold in de methode. Volgend jaar gaan we verder met de implementatie en verdieping van het werken met Leskracht en worden nieuwe leerkrachten ook geschoold. Daarbij wordt ook het beleid ontwikkeld voor het school breed werken met doelen.

Aansluitend bij het onderzoekend leren hebben we techniektorens aangeschaft. De materialen uit deze torens worden nog niet structureel toegepast, mede doordat dit niet mogelijk was vanwege het thuisonderwijs. Hier gaan we volgend jaar mee verder.

We hebben een start gemaakt met het bijstellen en verbeteren van ons taalbeleidsplan voor de drietalige school. Hierin hebben we aandacht voor de doorgaande lijn en het loslaten van de taalmethodes, zodat we de taalvakken kunnen integreren in Leskracht. Hier gaan we volgend jaar mee verder.

In het afgelopen jaar zijn de Chromebooks geïmplementeerd. We hebben daarbij een start gemaaktmet het opstellen van afspraken hoe je hiermee omgaat. Het beleid voor mediawijsheid is nog niet geborgd. Datzelfde geld voor het borgen van de doorgaande lijn op het gebied van ICT. Dit wordt volgend jaar OT-Noord breed opgepakt. Hier sluiten we dan bij aan.