Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

AC en vrijwillige bijdrage

De activiteitencommissie

Op onze school is een groep van ouders, die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert en begeleid. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Deze commissie heeft o.a. als taak: - Mede organiseren van feesten, ouderavonden en andere culturele activiteiten - Beheren van het geld van de vrijwillige ouderbijdrage + de bijdrage van de donateurs - Organiseren van de inzameling van oud papier - Verlenen van hand- en spandiensten - Hulp bij de laatste schooldag - Hulp bij de draaiboeken van overige activiteiten

De A.C. heeft een duidelijke taakverdeling en komt 2 keer per schooljaar bijeen om allerlei zaken te regelen of voor te bereiden. Bij de vergaderingen is een afvaardiging van het team aanwezig.

Leden AC

Jannie Kronemeijer
Froukje Bosgra
Nynke van Foeken
Pietie de Vries

Kort nieuws van AC De Romte

Voor de planning van de activiteiten van het komend schooljaar zijn we in september in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Met een welkom aan de nieuwe leden gaan we er weer vol tegen aan en maken we er, samen met het team van school en de kinderen er weer een leuk schooljaar van. Op de planning voor het komend schooljaar:

Schoolontbijt

We doen ook dit jaar weer mee met het nationale schoolontbijt. Alleen is het dit schooljaar niet een ontbijt, maar houden we een gezellige lunch. Dit betekent dat we een ontbijtpakket ontvangen en daarmee de kinderen een gezond en verantwoorde lunch kunnen aanbieden. Dit alles, gesponsord door supermarkten en bakkers uit de buurt.

Sinterklaas op de Romte
De AC zal het bezoek van Sinterklaas aan De Romte begeleiden en mee organiseren. Vraag is altijd weer hoe Sinterklaas dit jaar op school komt?

Kerstviering op school
Dit jaar zal de kerstviering (diner) op school plaatsvinden. De AC assisteert het team van De Romte rondom en tijdens de kerstviering.

Pasen
Vanuit de AC wordt er in overleg met het team materiaal aangeleverd tbv de pas viering op school (eieren, versiering)

Berne Iepenloft Spul
Zo mogelijk brengen we met een groep ouders en kinderen elk jaar een bezoek aan de voorstelling van het Berne Iepen Loft spul in Easterwierrum. De AC zorgt voor de kaartjes en vervoer en wat lekkers in de pauze.

Laatste schooldag
De AC ondersteunt het team bij de laatste schooldag. Te denken valt aan inkoop boodschappen, hulp bij spelletjes etc.

Doorlopende activiteiten

Versieren school

De activiteitencommissie helpt met het versieren/decoreren van school in thema's. Een paar keer per jaar versieren een aantal leden van de activiteitencommissie samen met het team van school in een bepaald thema; te denken valt aan herfst, kerst, voorjaar etc.

Ouderavonden
Wanneer er een ouderavond is op school, verzorgt de AC de koffie/thee voor de ouders en het team.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Naast de gewone lessen en alles wat daarmee annex is, worden er in een schooljaar vele dingen extra georganiseerd. Te denken valt hierbij aan de Sinterklaas- en Kerstviering, sporttoernooien, de laatste schooldag enz. Het spreekt voor zich dat er voor de organisatie hiervan extra kosten moeten worden gemaakt. Daarom vraagt de activiteitencommissie van school altijd om een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee dergelijke buitenschoolse activiteiten kunnen worden gefinancierd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de Ouderavond van september/oktober vastgesteld.

Deze bedraagt momenteel voor kinderen, die op school zitten: Ieder kind: € 12,50 - na 1 januari op school: € 6,00 - na 1 april op school: Er wordt geen bijdrage voor het lopende schooljaar gevraagd.

NL05 RABO 0349 5093 95 t.n.v. Stichting Voorzieningen De Romte.

Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Betaling hiervan is geen voorwaarde voor toelating van uw kind op de school. Bovendien zal een kind bij het niet betalen van deze vrijwillige bijdrage door de ouders/verzorgers niet worden uitgesloten van deelname aan de georganiseerde activiteiten.

Tegemoetkoming schoolreisje en ouderbijdrage

Het is mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de betaling van het schoolreisje en de ouderbijdrage. Bij de volgende instanties kunt u voor een dergelijke bijdrage terecht: www.leergeldzwf.nl. Deze stichting kan helpen bij het financieren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze site biedt meer informatie. U kunt zelf een aanvraag indienen.