Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee instemt.

Leden
De MR op onze school bestaan uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:
Anita Nijholt-Dijkstra
Anke Strikwerda

Personeelsgeleding:
Joukje Salverda
Anneke Verbeek-Gaastra

Notulen medezeggenschapsraad:

Notulen juni 2022

Notulen november 2022

 

OMR

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de scholen van onderwijsteam Noord plaatsnemen.

Oudergeleding:
Anita Nijholt-Dijkstra.  

Personeelsgeleding:
Anneke Verbeek en Joukje Salverda

Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@gearhing.net

GMR

Bij Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.